Sugrįžimai

Kategorija

Pritraukimas

Savivaldybė/ užsienio valstybė

Visa Lietuva

Apie iniciatyvą

Iniciatyvos autorius - Lietuvos muzikų rėmimo fondas     

Lietuvos muzikų rėmimo fondas vienas pirmųjų Lietuvoje, suvokęs emigracijos galimus mastus ir pavojus, pradėjo įgyvendinti SUGRĮŽIMŲ programą. 1993 m. Fondas užmezgė ryšius su išeivijos muzikais, pradėjo juos kviesti į Tėvynę, supažindinti visuomenę su jų kūryba. Emigracijos tema, ryšys su išvykusiais tapo Fondo veiklos prioritetu. Programoje buvo pristatyti vyresnės kartos muzikai, įsitvirtinę ir kūrę įvairiose užsienio šalyse: G. Nasvytytė-Gudauskienė, J. Krištolaitytė-Daugėlienė, S. Santvaras, V. Jakubėnas, S. Baras, V. Jonuškaitė-Zaunienė, A. Kepalaitė, A. Smetona, S. Valiukienė, A. Mikulskis ir O. Mikulskienė, A. Vokietaitis, K.V. Banaitis, F. Stankūnas, F. Strolia, S. ir P. Sližiai ir kt.

Kitas svarbus programos siekis – išlaikyti ryšį su jaunaisiais, svetur studijuoti, tobulintis ar dirbti išvykusiais, muzikais. Nuo 1999 m. pradėtas rengti Tarptautinis muzikos festivalis SUGRĮŽIMAI – nuosekliai, sistemingai plėtojantis ryšius su įvairių kartų muzikais už Lietuvos ribų. Tarp pirmųjų SUGRĮŽIMŲ festivalio dalyvių - dabar jau Europoje, JAV žinomi muzikai: A. Žlabys, G. Alekna, J. Kaliūnaitė, E. Montvidas, L. Grodnikaitė, D. Stulgytė-Richter, Ū. Žebriūnaitė, K. Smoriginas, E. Minkštimas, J. Švedaitė, A. Balakauskas, V. Sondeckis, J. Gringytė, M. Gražinytė-Tyla, pasaulinio garso šviesios atminties tenoras S. Larinas ir daugelis kitų.

Per 19 SUGRĮŽIMŲ festivalio metų surengta 310 koncertų, kuriuose dalyvavo per 265 užsienyje gyvenančių Lietuvos muzikų, 139 jų kolegos užsieniečiai: solistai, kameriniai ansambliai, Darmštadto (Vokietija) simfoninis orkestras. Prie ryšių stiprinimo prisideda ir tai, kad SUGRĮŽIMUOSE, kaip ir rekomenduojama „Globalios Lietuvos“ programoje, dalyvauti kviečiami ir Lietuvoje gyvenantys muzikai. Per 19 metų jų dalyvavo per 800 (simfoniniai ir kameriniai orkestrai, chorai, ansambliai, solistai). Festivalio metu rengiamos konferencijos, atviros muzikos pamokos, kiekviename SUGRĮŽIMŲ koncerte organizatorių pageidavimu atliekami Lietuvos autorių kūriniai. Atlikta 101 Lietuvos kompozitoriaus kūryba per 400 kartų. Vėliau šie kūriniai atliekami užsienio šalyse, taip prisidedama prie Lietuvos muzikinės kultūros sklaidos pasaulyje.

Užsienyje įsikūrę jaunieji muzikai dalyvauja ir kitose Lietuvos muzikų rėmimo fondo programose: Tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu (vyksta 15 m.), Mažuosiuose SUGRĮŽIMUOSE S. Vainiūno namuose, kituose koncertuose. Jų įtraukimas į Lietuvos kultūrinį gyvenimą neleidžia atitolti nuo gimtinės, skatina dažniau koncertuoti Lietuvoje. Kasmet auga norinčių dalyvauti SUGRĮŽIMUOSE skaičius, paraiškų turime keleriems metams į priekį.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti