Gyvenk Lietuvoje

Prieš atvykdami į Lietuvą pasirūpinkite, kad mūsų šalyje tikrai galiotų Jūsų gimtojoje ar kitose šalyse Jums išduoti dokumentai. Jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille. Jei ketinate Lietuvoje likti visam laikui ir norite gauti mūsų šalies pilietybę, pasidomėkite jos įgijimo sąlygomis. Kas yra ir kas gali tapti Lietuvos piliečiais, įvardijama Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatyme.

Jei esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Lietuvoje galite būti iki trijų mėnesių per pusę metų. Šis terminas skaičiuojamas nuo pirmosios Jūsų atvykimo į mūsų šalį dienos.

Ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys gyventi Lietuvoje, privalo gauti leidimą. Jis suteikia teisę mūsų šalyje gyventi laikinai arba nuolat.

Pasirūpinkite, kad Jums persikrausčius į Lietuvą, kartu su Jumis „atkeliautų“ ir Jūsų socialinės garantijos. Kad tai vyktų sklandžiai, užtikrina socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai.

 

Užsienio valstybėje išduotų dokumentų galiojimas

Jei Lietuvos Respublikoje ketinate teikti užsienio šalyse išduotus dokumentus, prieš tai jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille. Dokumentų legalizavimas arba tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumento autentiškumo patvirtinimas.

Dokumentai, išduoti prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio šalyse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo prisijungusiose valstybėse, turi būti patvirtinti pažyma Apostille dokumento kilmės valstybės kompetentingų institucijų. Toks dokumentas be jokio papildomo legalizavimo gali būti naudojamas Lietuvos Respublikoje.

Dokumentai, išduoti prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio šalyse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo neprisijungusiose šalyse, pirmiausia turi būti legalizuoti dokumentą išdavusios valstybės Užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Prieš teikiant dokumentą Lietuvoje, antrą kartą tokie dokumentai turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

 

Pilietybės klausimai

Jei nuolat gyvenate Lietuvoje ir norite įgyti ar atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymą dėl jos kartu su reikiamais dokumentais pateikite migracijos tarnybai. 

Jei nuolat gyvenate užsienyje ir norite įgyti ar atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymą kartu su reikiamais dokumentais pateikite Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos  (L. Sapiegos g. 1, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, konsulinei įstaigai užsienyje.

Kas yra ir kas gali įgyti, atkurti, netekti, grąžinti Lietuvos Respublikos pilietybę, įvardijama Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme.  Jame taip pat numatyta, kokiais atvejais Lietuvos Respublikos piliečiais pripažįstami vaikai iki 18 metų, taip pat kas ir kokiais atvejais asmenys laikomi lietuvių kilmės, kas turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir gauti lietuvių kilmę ar neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius pažymėjimus.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybę galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje.

 

ES piliečių gyvenimas Lietuvoje

Užsienietis, kuris yra vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis (toliau – ES pilietis), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių piliečiams taikomos tokios pat nuostatos kaip ir ES piliečiams.

ES piliečių laikinas gyvenimas Lietuvos Respublikoje

ES piliečiams ir jų šeimos nariams arba kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise (toliau – kitas asmuo), atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų ir turintiems teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jų teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma (toliau – pažyma). Pažyma galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti pažymą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį, jei šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai.

ES pilietis turi teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jis:

ES piliečio šeimos narys, kuris nėra ES pilietis, arba kitas asmuo (t. y. asmuo, kuris nėra ES piliečio šeimos narys, bet yra sugyventinis, su kuriuo ES pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius, kurie tinkamai įrodomi dokumentais, taip pat asmuo, kuris yra išlaikomas ES piliečio ar tvarko bendrą namų ūkį su ES piliečiu arba kuriam dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES piliečio priežiūra, jeigu tai tinkamai įrodoma dokumentais), kuris nėra ES pilietis, atvykęs gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų kartu su ES piliečiu arba pas jį, turi teisę gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę (toliau – kortelė). Kortelė išduodama ES piliečio, turinčio teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariui arba kitam asmeniui, arba Lietuvos Respublikos piliečio, pasinaudojusio laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise, šeimos nariui arba kitam asmeniui, kai jis atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką.

Kortelė suteikia ES piliečio šeimos nariui arba kitam asmeniui, kuris nėra ES pilietis, teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Šis dokumentas išduodamas ir pakeičiamas 5 metams arba numatomam ES piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, jei šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai.

Dokumentai dėl pažymos ir kortelės išdavimo, pakeitimo pateikiami teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui (toliau – migracijos tarnyba), kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

ES piliečio prašymas išduoti ar pakeisti pažymą turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo pateikimo migracijos tarnyboje dienos. ES pilietis, atsiimdamas migracijos tarnyboje jam išduotą pažymą, deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

ES piliečio šeimos nario ar kito asmens prašymas dėl kortelės išdavimo ar pakeitimo turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos. ES piliečio šeimos narys ar kitas asmuo, atsiimdamas migracijos tarnyboje jam išrašytą kortelę, deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

 

Ne ES piliečių gyvenimas Lietuvoje

Užsieniečiams, kurie nėra vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, ar jų šeimos nariai arba kiti asmenys, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, išduodami šie leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje:

Leidimas laikinai gyventi suteikia užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Leidimas gyventi suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu. Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieniems metams, tačiau gali būti išduotas ir ilgesniam ar trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas 5 metams.

Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas arba keičiamas užsieniečiui, jeigu:

Leidimas laikinai gyventi taip pat gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu jam suteikta laikinoji ar papildoma apsauga, dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba, taip pat jeigu užsieniečio negalima grąžinti į užsienio valstybę arba išsiųsti iš Lietuvos Respublikos.

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi ir kitus dokumentus užsienietis turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikoje teisėtai, – teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui (toliau – migracijos tarnyba), kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketina apsigyventi. Tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi ir priimtas sprendimas. Prašymą pakeisti (išduoti naują) leidimą laikinai gyventi užsienietis pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvena.

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos, o užsieniečio, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos. Užsieniečio, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikia darbdavio įsipareigojimą jį įdarbinti pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos.

Užsieniečio prašymas pakeisti (t. y. išduoti naują) leidimą laikinai gyventi išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (dėl šio leidimo turi būti kreipiamasi ne mažiau kaip prieš 2 mėnesius iki turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius). Pažymėtina, kad užsieniečio prašymu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi gali būti nagrinėjamas ir skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar paleisti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka, nurodyti terminai trumpinami per pusę.

Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos arba migracijos tarnybai, kuriai buvo pateiktas prašymas pakeisti (t. y. išduoti naują) leidimą laikinai gyventi, priėmus sprendimą išduoti (pakeisti) šį leidimą, užsienietis, gavęs apie tai pranešimą, dėl leidimo įforminimo turi kreiptis į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketina apsigyventi arba gyvena. Šis sprendimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje be vizos arba viršyti bevizio buvimo laiką. Pateikiant dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje turi būti teisėtas.

Sprendimas išduoti (pakeisti) užsieniečiui leidimą laikinai gyventi netenka galios, jei užsienietis juo nepasinaudoja 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

Socialinės apsaugos išmokų eksportas

Laisvas asmenų judėjimas yra viena pagrindinių žmonių teisių Europos Sąjungoje. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių nusprendus pakeisti gyvenamąją vietą Jums turi būti užtikrinta socialinė apsauga. Kad tai vyktų sklandžiai (kiekvienoje valstybėje socialinės apsaugos sistemos labai skirtingos), užtikrina Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Tačiau jie nesiekia tų skirtingų socialinės apsaugos sistemų suvienodinti. Pagrindinis tikslas – koordinuoti socialinės apsaugos sistemas taip, kad būtų pašalintos pašalinti kliūtys laisvam asmenų judėjimui, užtikrinant migruojančių asmenų socialinę apsaugą.
 
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai galioja visiems Europos Sąjungos piliečiams (nepriklausomai nuo to, ar jie dirba) ir jų šeimos nariams.
 
Šiuo metu galiojantys reglamentai pagrįsti tokiais keturiais principais:

 Reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos išmokas:

Naudingos nuorodos

Draugai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuosavybė.
 
Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos  sutikimo. Siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sutikimą naudoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą prašome kreiptis el. p. adresu: simtmetis@lietuva.lt.
 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą  ar pakenkti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo įvaizdžiui.
Sutinku / Atsisiųsti